Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Matura podstawowa z angielskiego 2021 – co trzeba umieć?

Matura podstawowa z angielskiego 2021 – co trzeba umieć?

Matura pisemna na poziomie podstawowym z języka nowożytnego jest przedmiotem obowiązkowym. Co roku najczęściej wybieranym językiem jest angielski. Przygotowujące się do matury podstawowej z angielskiego warto wiedzieć, jaki jest zakres materiału na maturze i czego należy się uczyć. 

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym trwa 120 minut i składa się z zadań na rozumienie ze słuchu, zadań na rozumienie tekstów pisanych, zadań na znajomość środków językowych oraz z jednej wypowiedzi pisemnej (liczba słów: 80–130). Aby zdać egzamin należy uzyskać 30% punktów na egzaminie. 

Matura podstawowa z angielskiego ma sprawdzić umiejętności i poziom znajomości angielskiego. Poziom języka oznacza się na skali CEFR i podstawowe oznaczenia obejmują (od najniższego do najwyższego): A1, A2, B1, B2, C1, C2. Wymagany poziom na maturze podstawowej to B1.

Poniżej znajdziecie pełną listę zagadnień wymaganych na maturze z angielskiego. Zobaczcie jakie słownictwo trzeba znać i jakie zagadnienia gramatyczne są obowiązkowe.

Oto zestawienie wymagań na maturze podstawowej z języka angielskiego.

Słownictwo na maturze podstawowej z angielskiego

TematSzczegółowe zagadnienia
1.Człowiekdane personalne
wygląd zewnętrzny
cechy charakteru
uczucia i emocje
zainteresowania
2.Dommiejsce zamieszkania
opis domu
pomieszczeń domu i ich wyposażenia
wynajmowanie
kupno i sprzedaż mieszkania
3.Szkołaprzedmioty nauczania
oceny i wymagania
życie szkoły
kształcenie pozaszkolne
4.Pracazawody i związane z nimi czynności
warunki pracy i zatrudnienia
praca dorywcza
5.Życie rodzinne i towarzyskieokresy życia
członkowie rodziny
koledzy, przyjaciele
czynności życia codziennego
formy spędzania czasu wolnego
święta i uroczystości
styl życia
konflikty i problemy
6.Żywienieartykuły spożywcze
posiłki i ich przygotowanie
lokale gastronomiczne
diety
7.Zakupy i usługirodzaje sklepów
towary
sprzedawanie i kupowanie
reklama
korzystanie z usług
8.Podróżowanie i turystykaśrodki transportu
informacja turystyczna
baza noclegowa
wycieczki
zwiedzanie
9.Kulturadziedziny kultury
twórcy i ich dzieła
uczestnictwo w kulturze
media
10.Sportdyscypliny sportu
sprzęt sportowy
imprezy sportowe
sport wyczynowy
11.Zdrowiesamopoczucie
choroby, ich objawy i leczenie
higieniczny tryb życia
niepełnosprawni
uzależnienia
ochrona zdrowia
12.Technikaodkrycia naukowe
wynalazki
obsługa i korzystanie
z podstawowych urządzeń technicznych
technologie informacyjno-komunikacyjne
13.Świat przyrodyklimat
świat roślin i zwierząt
krajobraz
zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego
klęski żywiołowe
katastrofy
14.Państwo i społeczeństwoorganizacje społeczne i międzynarodowe
przestępczość

Dodatkowo na maturze podstawowej z angielskiego wymagana jest znajomość elementów wiedzy o krajach anglojęzycznych. Obejmuje to następujące kraje: Wielka Brytania (Anglia, Szkocja, Walia), Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia, Kanada, Irlandia, Irlandia Północna. Warto mieć podstawową wiedzę o kulturze i tradycjach w tych krajach.

Gramatyka na maturze podstawowej z angielskiego

TematSzczegółowe zagadnienia
1.Czasy gramatycznePresent Simple
(I am from Sweden. I go to school every day)

Present Continuous
(I’m writing an email now.) 

Present Perfect
(I have been here since Monday.)

Past Simple
(I bought this car yesterday. )

Past Continuous
(Yesterday at 5 p.m. I was swimming in the ocean.)

Past Perfect
(The train had left before we arrived.) 

Future Simple
(When will I see you again?)
2.Czasowniki modalne i półmodalnewill, would, can, could, shall, should, may, might, must
need, need to
used to
3.Konstrukcje czasownikowegoing to
be able to
would like to
4.Czasowniki regularne i nieregularnenp. go – went – gone
5.Czasowniki złożone (phrasal verbs)np. What are you looking for? Turn the radio down.
6.RzeczownikRzeczowniki policzalne i niepoliczalne
Liczba mnoga rzeczowników (np. child/childern)
Rzeczowniki występujące tylko w formie pojedynczej (np. advice) lub mnogiej (np. trousers)
Sposoby wyrażania posiadania i przynależności (np. my mum’s dinner)
Rodzaj, (np. an actor – an actress)
Rzeczowniki złożone (np. a mother-in-law)
7.PrzedimekPrzedimek nieokreślony (np. a car, an apple)
Przedimek określony (np. the USA, the Himalayas)
Przedimek zerowy (np. dinner, Mount Everest)
8.PrzymiotnikStopniowanie regularne i nieregularne
Użycie przymiotników z so i such
Przymiotniki dzierżawcze, np. myyour.
Przymiotniki po czasownikach zmysłów,
np. It smells great.
9.PrzysłówekStopniowanie regularne i nieregularne
hard/hardly, late/lately
too (fast)
enough
Miejsce przysłówka w zdaniu
10.ZaimekZaimki osobowe, np. Iyou.
Zaimki dzierżawcze, np. mineyours.
Zaimki zwrotne i emfatyczne, np. yourselfthemselves.
Zaimki wskazujące, np. thisthese.
Zaimki pytające, np. whathowwhy.
Zaimek względne, np. whowhichthat.
Zaimki wzajemne, np. each otherone another.
Zaimki bezosobowe: youone.
Zaimki nieokreślone, np.
some, any, no, every i złożenia z nimi
none, either, neither
many, much, few, a few, little, a little
another, other, others, the other, the others
every, each
enough
both, all
11.LiczebnikLiczebniki główne i porządkowe
12.Przyimek

in, on, at, by, with…
Przyimki po rzeczownikach, czasownikach i przymiotnikach, np. interest infamous forthink of
13.Spójnikand, or, but, if, unless, that, till, until, when, where, while, after, before, as soon as, because, although, however, so, in spite of, despite.
14.SkładniaZdania oznajmujące
Zdania pytające
Zdania rozkazujące
Zdania wykrzyknikowe
Zdania z podmiotem it, np. It’s half past two.
Zdania z podmiotem there, np. There are too many people in this room. 
Zdania z dwoma dopełnieniami, np. My boyfriend brought me wonderful flowers.
Strona bierna
Pytania typu question tags, np. He’s English, isn’t he? 
Pytania pośrednie, np. Can you tell me what time it is? 
Mowa zależna, np. My mum said she was tired. 
Zdania współrzędnie złożone, np. I called my friend and asked him to help me.
Zdania podrzędnie złożone, np. The problem is that we need help.
Zdania warunkowe (typu 0, I, II), np. If it rains tomorrow, we will stay at home. 
Konstrukcje bezokolicznikowe, np. I promise to write every day.

Źródło: Aneks do Informatora o egzaminie maturalnym z języka angielskiego w roku szkolnym 2020/2021