Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Jak napisać e-mail na maturze i zdobyć 100% punktów?

Jak napisać e-mail na maturze i zdobyć 100% punktów?

Pisemny egzamin maturalny na poziomie podstawowym składa się z 4 części: rozumienie ze słuchu, rozumienie teksów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna. Ostatnia część polega na napisaniu jednego tekstu i najczęściej do napisania jest e-mail. W informatorze CKE jest informacja, że może to być e-mail, wiadomość lub list prywatny.

Wypowiedź pisemna na maturze podstawowej to jedno zadanie, które ma polecenie w języku polskim. Podobnie pozostałe zadania na całym egzaminie mają polecenia po polsku. W treści zadania na pisanie są 4 elementy, które zdający powinien rozwinąć w wypowiedzi. Limit słów do zadania na pisanie to 80-130 słów.

Limit jest najważniejszy jeśli chodzi o dolną granicę. Jeśli zdający napisze poniżej 60 słów, to maksymalnie za całe zadanie może zdobyć 4 punkty z 10. Jeśli natomiast zdający przekroczy 130 słów, to nie ma z tego powodu żadnych konsekwencji i nadal może zdobyć 100% punktów, jeśli spełni wszystkie warunki.

Matura pisemna trwa 120 minut i trzeba zostawić sobie wystarczająco dużo czasu na napisanie tekstu. Do wykorzystania jest brudnopis, w którym można napisać najważniejsze zdania lub całą pracę. Zapiski w brudnopisie nie będą sprawdzane przez egzaminatora, chyba że wyraźnie zostanie napisana taka prośba (trzeba przekreślić słowo Brudnopis i napisać obok Czystopis). Jeśli zatem praca znajduje się w brudnopisie, to należy ją przenieść do czystopisu.

Przykładowe zadanie maturalne (arkusz maturalny 2020):

Ile jest punktów do zdobycia i za co?

Wypowiedź jest oceniana przez egzaminatora zgodnie z następującymi kryteriami:

 • treść: od 0 do 4 punktów
 • spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 punktów
 • zakres środków językowych: od 0 do 2 punktów
 • poprawność środków językowych: od 0 do 2 punktów

W sumie do zdobycia jest 10 punktów, co stanowi 20% wyniku na maturze pisemnej. Zdający powinien w komunikatywny sposób odnieść się do każdego podpunktu z treści zadania i rozwinąć te podpunkty. Praca pisemna oceniania jest przez egzaminatora według tabeli:

Przykładowo, jeśli trzeba opisać miejsce:

Odniósł się: The lake was beautiful.

Odniósł się: The lake was beautiful and big. (2 krótkie odniesienia)

Rozwinął: The lake was beautiful and big with flowers around it. (3 krótkie odniesienia lub 2 długie odniesienia)

Pisząc e-mail na maturze najlepiej napisać 4 krótkie paragrafy, czyli każdy paragraf do jednego podpunktu. Warto po kolei odnosić się i rozwijać każdy podpunkt. Dzięki temu można zobaczyć, czy są odniesienia do wszystkich punktów, a po długości paragrafu sprawdzić, które elementy zostały rozwinięte.

Najwięcej punktów jest do zdobycia za treść (0-4 punkty). Maturzyści często tracą punkty, bo niewłaściwie przekazują informacje. Najlepiej napisać dosłownie to, co jest w treści polecenia. Jeśli mamy napisać, że jesteśmy zainteresowani, to piszemy „I’m interested in…”, a kiedy mamy napisać, że jesteśmy zmartwieni, to można zacząć od zdania „I’m worried about…”. Im bardziej bezpośrednio przekażemy informacje, tym lepiej.

W tym zadaniu można również uzyskać punkty za spójność i logikę wypowiedzi (od 0 do 2 punktów). Uzyskami to dzięki spójnym powiązaniom w zdaniach i między akapitami, a dodatkowo zdania powinny być logiczne. Nie sprawdzi się zdanie: Założyłem kurtkę, bo było gorąco.

Punkty są do zdobycia również za zakres środków językowych (od 0 do 2 punktów). Powinniśmy unikać pospolitych słów takich jak miły, interesujący, fajny. Zamiast pisać „a nice person” napisz „a charming person”.

W poprawności środków językowych (od 0 do 2 punktów) bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne oraz ich wpływ na komunikatywność wypowiedzi. Zadbaj o odpowiednią pisownię i gramatykę. Jeśli popełnisz nieliczne błędy, to nadal możesz uzyskać 100% punktów.

Podsumowując, aby zdobyć 100% punktów z e-maila na maturze:

 • Odnieś się do 4 podpunktów z polecenia
 • Każdy podpunkt rozwiń podając dodatkowe szczegóły
 • Napisz bezpośrednio o tym, co jest w poleceniu (np. „napisz, że jesteś zmartwiony”)
 • Pamiętaj o limicie słów
 • Zwróć uwagę na spójność i logikę
 • Zamień pospolite wyrażenia na precyzyjne sformułowania
 • Sprawdź, czy w pracy nie ma błędów w pisowni i gramatyce

Zwiększ swój wynik na maturze w 2023 roku z angielskiego!

Dołącz do kursu online i dowiedz się jak zdobyć 100% z e-maila na maturze!

Jak napisać e-mail na maturze na 100%
Jak napisać e-mail na maturze na 100%